Сдружение „ФФН България“

FFN BG

е основано през 2022 като нестопанска организация, която работи в тясно сътрудничество и е интегрална част от FFN Global.

Всеки човек независимо от възрастта си има право на продължителен живот в здраве.

Патологичните счупвания

са водеща причина за хронична болка и инвалидизация сред възрастното население.

Неосъзнатата възрастова дискриминация

води до неадекватно лечение на патологичните счупвания при хората над 65 годишна възраст.

В България само 27% от хората над 65 години със счупвания на шийката на тазобедрената кост достигат до оперативно лечение.

ЗАЩО ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ПАДАТ – РИСКОВИ ФАКТОРИ

Паданията  не са част от нормалния процес на стареене, те са най-често резултат от комбинация на няколко фактора. Една част от тези фактори могат да се променят или отстранят, с което се намалява значително риска от падане.
Демографски фактори

Демографски фактори

-това са фактори, които най-често не могат да бъдат променени
Дом и обществена среда

Дом и обществена среда

– това са социални-битови фактори, които могат да се променят и с това да се намали риска от падане
Промени в организма

Промени в организма

Промени, свързани с естествените процеси на стареене
Лекарства

Лекарства

увеличаващи риска от падане
Заболявания

Заболявания

Заболявания, които увеличават риска от падания
Поведенчески фактори

Поведенчески фактори

Чехли и обувки, които не бива да се използват от възрастните хора

ПАДАНЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА – ЧЕСТО Е СИМПТОМ НА ЗАБОЛЯВАНЕ !

  • ИЗИСКВА ЛЕКАРСКО ВНИМАНИЕ ДОРИ И ПРИ ЛИПСА НА НАРАНЯВАНЕ 
  • ЧЕСТО Е ПЪРВИ СЕРИОЗЕН СИГНАЛ ЗА ВЛОШАВАЩО СЕ ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ
Световната Здравна Организация (СЗО) дефинира паданията като НЕПРЕДВИДЕН ДОПИР до земя, под или по-ниска повърхност, с изключение на планувано намерение да се промени позицията на тялото, за да се облегне на мебел, стена или друг обект. 
Ежегодно 1 на всеки 3-ма на възраст над 65 години преживява падане, като с напредване на възрастта честотата значително нараства и във възрастта над 80 години достига  50% . По данни на СЗО  сред възрастното население всяка година се регистрират  около 37.3 милиона сериозни падания, завършващи с инвалидизация и смърт. Освен негативните здравни последици, паданията имат значителни финансови и социални последици за отделните индивиди, техните семейства и обществото като цяло.
flex-man.jpg

Между 20 и 35% от хората на възраст над 65 години,

умират в рамките на 1 година след счупване на шийката на тазобедрената кост.

Мултидисципли-нарен подход

при лечението на възрастни пациенти с патологично счупване в болнични условия

Рехабилитация

след патологична фрактура

Вторична превенция

на патологичните фрактури

Сдружение „ФФН -България“ (FFN BG)

е  основано през 2022 като нестопанска организация, която  работи в тясно сътрудничество и е интегрална част от FFN Global.
lfer3.png

 Целта на сдружението е да промотира  мултидисциплинарния подход при лечението на възрастни пациенти с патологични счупвания, както и превенцията на този вид счупвания. Фокусът е върху прилагането на холистичния  подход, в центъра на който е пациентът, както по време на болничния престой, така в следболничния възстановителен период. Членовете на сдружението са лекари, медицински сестри, рехабилитатори, учени, психолози, пациенти и професионалисти с интерес в подобряване на грижите за възрастното население в България.
Изтегли: FFN Strategic Vision 2022-2026

Наши партньори

Адрес:

Седалище и адрес на управление

гр.Пловдив,  бул „ Цар Борис III Обединител ”” № 125,
вх „Б“,ет 2, ап 2

Регистрация

© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO