У С Т А В

У С Т А В

на

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ФФН БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 Ӏ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Наименование

 

Чл.1. (1) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел  е

 „ФФН „БЪЛГАРИЯ“, наричано по-долу „сдружението“

(2) Наименованието може да се изписва и на латиница : „FFN BULGARIA“;

 

 

Седалище и адрес на управление:

 

Чл.2. (1) Седалището и на сдружението е  област Пловдив, община Пловив, град  Пловдив

 (2) Адресът на управление е област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив,  бул „ Цар Борис III Обединител ”” № 125, вх „Б“,ет 2, ап 2

 

Срок

 

Чл.3 Сдружението е учредено за неопределено време

 

ӀӀ. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Статут

Чл.4 Сдружение „ “ е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, учредено съгласно българското законодателство, обединяващо лица, които приемат устава на Сдружението.

 

Цели, средства и предмет

Чл.5 (1) Целите на „ФФН БЪЛГАРИЯ“ са

 1. Организиране на национални и международни форуми с експерти в областта на патологичните счупвания
 2. Подпомагане на образованието на медицински специалисти в областта на патологичните счупвания;
 3. Създаване и промоция на протоколи за мултидисциплинарен подход при лечение на патологичните фрактури, отразяващи най-добрите съвременни световни практики;
 4. Промоция на научните изследвания в областта на остеопорозата, саркопенията и превенцията на патологичните счупвания
 5. Нарастване на обществената информираност по отношение на последиците от паданията при възрастни хора, патологичните счупвания и нелекуваната остеопороза
 6. Участие във формирането на националната здравна политика по отношение на лечението и превенцията на патологичните счупвания
 7. Промоция на сътрудничеството между организации, чиито цели са свързани с подобряване на лечението и превенцията на патологичните счупвания
 8. Подкрепа на дейности, които ускоряват прогреса в подобряването на здравните грижи за пациенти с патологични счупвания.
 9. Обучение на асистенти, които ускоряват прогреса в подобряването на здравните грижи за пациенти с патологични счупвания.

(2) Сдружението осъществява целите си със средните средства:

 1. Дарения, членски внос и доброволна дейност на членове на сдружението
 2. Организиране на школи, курсове и семинари
 3. Сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси
 4. Участие в съвместни проекти с други организации от страната и чужбина и представянето на чужд опит пред българската общественост

 

 

(3) Предмет на дейност: Сдружение „ФФН БЪЛГАРИЯ“  осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в провеждане на конференции, семинари и други сходни мероприятия с цел развитието на  осъществяване на промоция на мултидисциплинарен подход при лечението на възрастни пациенти с патологични фрактури. Сдружението е интегрална част на „ FFN Global“ и следва техните протоколи.

                Предмет на допълнителна стопанска дейност

Чл.6 (1)  Сдружение с нестопанска цел“ ФФН БЪЛГАРИЯ“ извършва стопанска дейност само и единствено свързана с основния му предмет, приходите от която ще се използват за постигане на поставените цели. Тази дейност може да бъде следната:

Рекламна дейност, публикации в специализирани научни издания, на статии и трудове, издаване на справочници, книги, списания с научни трудове, материали, организиране на специализирани лекционни и практически курсове, участие в проекти в областта на патологичните счупвания и нелекуваната остеопороза,  като приходите от допълнителната стопанска дейност ще отиват за постигане  целите на сдружението

 • Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закон за счетоводството и данъчните закони
 • Изпълнението и контролът върху извършваната дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

Принципи

Чл.7 Сдружението осъществява дейността си в съответствие със следните принципи:

 1. Равенство, взаимно уважение между членовете, асоциираните членове, неговите деятели и любители, без оглед на раса, религия и партийна принадлежност;
 2. Право на глас на всеки пълноправен член, право на участие в управлението на Сдружението, както и право да бъде информиран за дейността му;
 3. Прозрачност и отчетност относно дейността и финансите на Сдружението;
 4. Участие в научни и други мероприятия, организирани и от други организации.

 

 

 

 

 

ӀӀӀ Членство

Членски права и задължения

 

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членовете на сдружението са редовни и почтени

(3)  Член може да бъде всяко пълнолетно физическо лице и всяко юридическо лице.

(4) Учредителите на Сдружението са негови Членове по право.

(5) Всяко лице може да бъде прието за член, ако отправи писмено заявление до председателя на Сдружението, в което заяви, че приема целите, принципите и Устава на сдружението.

(6) Председателят извършва проверка дали не са налице пречки предвидени в закона и устава и ако не констатира такива предлага приемането на последващото заседание на Управителния съвет на Сдружението.

(7) Председателят вписва всички членове в нарочен регистър

(8) Почетен член може да стане всяко дееспособно физическо лице със значителен принос за постигане целите на сдружението.

 

 

 

Чл. 9. Членовете на Сдружението имат следните права:

 

 1. да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
 3. да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението;
 4. да бъдат избирани в органите на Сдружението;
 5. да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;
 6. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на този Устав;
 7. да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 8. при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права в Общото събрание.
 9. да напускат Сдружението по свое собствено желание;

 

 

Чл. 10. Членовете на Сдружението са длъжни:

 

 1. да внасят членския си внос в размера, определен от Общото събрание;
 2. да спазват Устава на Сдружението и да работят за постигане на неговите цели
 3. да работят за увеличаване на имуществото на сдружението;

 

 

 

Чл. 11. Почетните членове се ползват от същите права и задължения, но не плащат членски внос.

 

Чл. 12. (1) Членските права и задължения са непрехвърлими. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез изрично упълномощаване.

(2) Прекратяването на членството се извършва при условията предвидени в Устава и закона.

(3) Председателят отписва членовете, които са напуснали Сдружението, а изключените-след влизане в сила на решението за изключване.

 

ӀV. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

 

Чл.13. Върховен орган на сдружението е Общото събрание на членовете му. Орган на управление на Сдружението е Управителния съвет, който може да възлага действия по управлението на Сдружението на Председателя на Управителния съвет.

 

 

 

 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Чл.14 (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание на неговите членове.

(2) Общото събрание има следните правомощия:

 

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет
 4. изключва членове;

5.взема решение за откриване и закриване на клонове;

 1. взема решение за участие в други организации;
 2. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 3. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 4. приема бюджета на сдружението
 5. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски
 6. приема отчета за дейността на управителния съвет
 7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 8. взема и други решения предвидени в устава;

(3) Правата по ал.(1) т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да бъдат възлагани на други органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(5) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(6) Заинтересованите Членове на Сдружението или негов орган могат да оспорват пред Общото събрание решения на органите на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или предходно решение на Общото събрание. Това искане се прави в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. Ако съответното Решение е достъпно до Търговския регистър, ще се счита, че същото е станало достъпно.

(7) Споровете по ал.(6) могат да бъдат отнасяни до окръжния съд по регистрация на Сдружението от всеки негов член, негов орган или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението, освен ако законът предвижда друго.

 

Свикване на Общото събрание

 

Чл. 15 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание може да се се провежда и в онлайн формат- редовно Общо събрание.

(3) Общото събрание се свиква извънредно, по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(4) Събранията се свикват с покана, която е обявена в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или е получена лично от всички Членове най-малко един месец преди насрочения ден, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

 

 

Кворум

 

Чл.16. (1)  Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Ако не се явят необходимият брой лица за образуване на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и може да се проведе, колкото и членове да присъстват, на същото място и при същия дневен ред.

(3) Разпоредбата в ал.2 важи и за провеждане на Общото събрание и в онлайн формат

 

Вземане на решения

Чл.17 (1) Всеки пълноправен член на Сдружението има право на един глас.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на придсъстващите, като решенията по по т.1 и т.7 от Чл.14 на настоящия устав се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3) Никой член няма права да гласува по въпроси отнасящи се до него, негов съпруг, роднини по права линия-без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен включително и по сватовство-до втора степен включително, както и юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(4) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Управителен съвет

 

Чл.18. (1) Управителният съвет („УС“) се състои от трима души, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години, като изпълнява дейността си до избирането на нов.

(2) Общото събрание избира един от членовете на Управителния съвет за Председател.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (три) до 7(седем) члена, които са членове на сдружението.

(4) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав от трима члена.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 

Правомощия и задължения на Управителния съвет

 

Чл.19.   Управителния съвет имат  следните правомощия:

  1.представяла сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

 1. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
 4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 6. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 7. изпълнява задълженията предвидени в устава

 

 Заседания на Управителния съвет

   Чл.20 Управителният съвет провежда своите редовни заседания веднъж на 6 месеца

   Чл.21 (1) Събранията на Управителния съвет се свикват от Председателя чрез отправена покана, писмено, по телефон или електронно съобщение

    (2) Извънредно събрание може да се свика от всеки член на Управителен съвет.

 

  Кворум, решения

   Чл.22 (1) Управителният съвет взима решения при мнозинство от всички членове.

(2) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна видеовръзка удостоверяваща по несъмнен начин самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от Председателя, а в негово отсъствие- от друг член.

(3) Решенията на Управителния съвет се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако законът или Уставът предвиждат друго.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) По решения на Общото събрание един или повече членове на Управителния съвет може да получават възнаграждение.

 

Председател на Управителния съвет

 

Чл.23.(1) Председателят на сдружението се избира от Общото събрание.

(2) Председателят има следните правомощия:

 1. Представлява сдружението като има право да възлага на други членове на Управителния съвет отделни свои функции и правомощия
 2. Организира изпълнение на решенията на Управителния съвет;
 3. Председателят има право на глас в Общото събрание

 

VӀӀӀ. Имущество и финанси

Чл.24 (1) Имуществото на сдружението се състои от

 1. Дарения и завещани парични средства, членски внос, ценни книжа, дялово участие, движими и недвижими вещи, права върху интелектуална собственост и други;
 2. Приходи от стопанисване на притежаваните от Сдружението имущества;
 3. Извършване на стопанска дейност, съгласно чл.6 от настоящия Устав;
 4. Други позволени от закона източници

(2) Сдружението изразходва имуществото си съобразно изискванията на чл.41 от ЗЮЛНЦ

 

ӀХ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25 Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет или от изрично упълномощено от него лице.

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.26. Сдружението може да бъде прекратено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл.27 При прекратяване на юридическото лице се извършва предвидената в ЗЮЛНЦ ликвидация.

 

ХӀ. ОТЧЕТНОСТ

Чл.28 Сдружението следва да изпълнява всички задължения за водене н книги, изготвяне и обявяване на годишни доклади за дейността съгласно чл.40 от ЗЮЛНЦ

 

 

      Уставът е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на Сдружение с нестопаннска цел „ФФН БЪЛГАРИЯ“

 

       Учредители на сдружение с нестопанска цел за извършване на   дейност в частна полза- „ФФН БЪЛГАРИЯ“

 

 1. Пепа Георгиева Ганчевска Ферейра, ЕГН:7312124450

                                                                     Саморъчен подпис: ...................

 

 1. Валентин Христов Коцаков, ЕГН:8210220004

                                                                        Саморъчен подпис: ...................

 

 1. Арфе Енверова Караахмедова, ЕГН: 8907126050

                                                                        Саморъчен подпис: ...................

 

 1. Гергана Христева Форева, ЕГН:6712304578

                                                                        Саморъчен подпис: ...................

 

 1. Радост Спиридонова Асенова, ЕГН:7307095017

                                                                        Саморъчен подпис: ...................

 

 1. Хожгюн Ниязиева Имамска, ЕГН:8804176033

                                                                        Саморъчен подпис: ...................

 

 1. Ина Василева Сталева, ЕГН:8807226098

                                                                        Саморъчен подпис: ...................

 

 

 1. Гюлфизе Ариф Кара, ЕГН:7909216110

                                                                        Саморъчен подпис: ...................                        

 

 


© 2024 FFN BG. All Rights Reserved. Powered by VAMO